Lid worden van onze vereniging

Als je voor het eerst komt, kun je eerst eens 3 keer meetrainen om te ervaren hoe het is om te honkballen en te kijken of het team en de vereniging je bevalt. Kijk voor het maken van een afspraak bij de contactgegevens.

Ben je enthousiast geworden en wil je lid worden,  dan vind je hier wat je nodig hebt. Om lid te worden is het nodig een inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij je coach of bij de ledenadministratie. Aan het lidmaatschap zijn voorwaarden verbonden. Door lid te worden stem je in met deze voorwaarden. Het inschrijfformulier en lidmaatschaapsvoorwaarden zijn hier te downloaden, maar kun je ook bij je coach krijgen:

Voorwaarden lidmaatschap Northern Stars (versie 01-01-2015)

Voorwaarden lidmaatschap Northern Stars 01-01-15

Voorwaarden

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 12,- en dient éénmalig te worden voldaan.
 • Het lidmaatschap gaat in nadat een ondertekend inschrijf- en machtigingsformulier is ingeleverd bij de ledenadministratie.
 • De aanmelding van een nieuw lid wordt bekrachtigd door het bestuur. Het bestuur heeft het recht nieuwe aanmelders het lidmaatschap te weigeren.
 • Een nieuw lidmaatschap duurt minimaal 1 jaar.
 • De maandelijkse contributie (inclusief bijdrage Grote Clubactie, zie 13) bedraagt:

 

18 jaar en ouder: € 17,35 
13 t/m 17 jaar:    € 13,45
 10 t/m 12 jaar:    € 11,55
 Jonger dan 10 jaar: €  8,80
 Alleen trainen (geen competitie): €  8,50
Recreanten:     € 13,45
Niet spelende leden:  €  4,80
Donateurs        €  4,80

 

 • Wijzigingen in de hoogte van de contributie in verband met leeftijd, gaan in op de 1ste  van de maand volgend op de datum van het bereiken van die leeftijd.
 • Betaling het contributiegeld is enkel mogelijk middels een automatische incasso. De contributie wordt in gelijke maandelijkse termijnen afgeschreven van je bank- of girorekening rond de 1ste van de maand.
 • Bij een mislukte incasso van de contributie wordt deze diezelfde maand nog opnieuw uitgevoerd. Na 2 mislukte incassopogingen, wordt een factuur verstuurd voor het contributiebedrag. In deze gevallen worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht: € 2,50 per mislukte incassopoging en € 1,00 per verstuurde factuur
 • Wanneer een achterstand van 3 maanden in de contributiebetalingen is ontstaan wordt het recht om te trainen en competitie te spelen opgeschort, totdat de achterstallige betalingen zijn voldaan. Wanneer de achterstand is opgelopen tot 6 maanden, wordt het lidmaatschap door het bestuur eenzijdig beëindigd.
 • Wijzigingen in de gegevens die op het aanmeldingsformulier worden gevraagd, dienen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie te worden doorgeven.
 • Indien deze voorwaarden worden gewijzigd en goedgekeurd door het bestuur, dan worden ze gepubliceerd op de website van de vereniging (www.northernstars.nl). Communicatie en melding over de wijzigingen vind plaats via de elektronische nieuwsbrief (per email) en het invullen van het e-mailadres is daarom ook belangrijk en verplicht.
 • De contributie wordt jaarlijks per januari automatisch verhoogd met een inflatiecorrectie (cijfer CBS m.b.t. voorgaande jaar). De exacte verhoging en de nieuwe contributiebedragen worden aan het begin van ieder jaar vermeld op de website van de vereniging.
 • Ieder lid (spelend en niet-spelend) neemt verplicht 5 loten van de Grote Clubactie af. Deze kosten € 3,00 per stuk (waarvan € 2,40 opbrengst is voor de vereniging). De kosten van de loten worden in gelijke maandelijkse termijnen geïnd, tegelijk met de contributie. Dit komt neer op € 1,25 per maand en in is opgenomen in het contributiebedrag. Bij meer dan 2 leden, wonend op hetzelfde adres, blijft de afname beperkt tot 2 * 5 = 10 loten.
 • Northern Stars is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de sport, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door Northern Stars tewerk zijn gesteld, tenzij aan Northern Stars opzet of grove schuld kan worden verweten. Northern Stars is tevens niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of zoek raken van persoonlijke  eigendommen.

Wat je moet doen om lid te worden

 •  Aanmeldingsformulier volledig invullen en inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie. Direct inschrijven, klik hier
 • De coach/trainer van jouw team ontvangt een bericht van inschrijving.

Voorwaarden voor opzegging lidmaatschap

 • Een nieuw lidmaatschap duurt minimaal 1 jaar.
 • De opzegtermijn na het eerste jaar, is één maand en gaat in op de 1ste van de maand, volgend op de datum van opzegging.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (post of email) te gebeuren bij de ledenadministratie. De annulering is pas definitief nadat deze is bevestigd door de ledenadministratie.
 • De automatische incasso van de maandelijkse contributie wordt door de vereniging stopgezet.

Ledenadministratie

Ealse Mulder
Postbus 2514

8901 AA Leeuwarden
Tel. 06-42091450
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.